Friday Night Kiddush

Nisim B’chol Yom

V’ahavta

Avot

G’vurot

Torah Blessings

Haftarah Blessing Before

Blessings for Reading the Torah
Before the Reading
Reader: Barchu et Adonai ham’vorach
Congregation:
Baruch Adonai ham’vorach
l’olam va’ed.
Reader:
Baruch Adonai ham’vorach
l’olam va’ed. Baruch atah Adonai,
Eloheinu melech ha’olam, asher bachar
banu mi’kol ha’amim, veh’natan lanu et
Torah’toh. Baruch atah Adonai, no’ten
ha’Torah.
After the Reading
Reader:
Baruch atah Adonai, Eloheinu
melech ha’olam, asher natan lanu Torat
emet, veh’chayei olam nata beh’tocheinu.
Baruch atah Ad
onai, no’ten ha’Torah.